Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Kałuszynie

Dostępność cyfrowa

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekakaluszyn.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2001-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Biblioteki,
 • częściowo umieszczone zostały alternatywne teksty do grafik i zdjęć,
 • braku responsywności — automatyczne dostosowywanie się widoku do szerokości ekranu urządzenia użytkownika.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek bez grafiki, tła,
 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • mapa strony,
 • zdjęcia i grafiki w części są opisane tekstem alternatywnym,
 • kolor tła i czcionki spełnia określone kryteria,
 • możliwości powiększenia wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • możliwości przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • możliwości używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • nie jest możliwe poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury.

Strona nie posiada:

 • pełnego wsparcia dla HTML5.

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG 2.1, narzędzi sprawdzających WAVE oraz na podstawie samooceny.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-16

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Andrzejkiewicz.
 • E-mail: biblioteka@bibliotekakaluszyn.pl
 • Telefon: 25 757 60 85

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie
 • Adres: Biblioteka Publiczna w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul Warszawska 39
 • E-mail: biblioteka@bibliotekakaluszyn.pl
 • Telefon: 25 757 60 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Biblioteki Publicznej w Kałuszynie przy ulicy Warszawskiej 39 częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • budynek Biblioteki ma dwie kondygnacje, nie posiada dźwigów osobowych,
 • do budynku prowadzą dwa wejścia przystosowane szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla wózków inwalidzkich,
 • wejście główne wyposażone w podjazd i poręcze na dwóch wysokościach,
 • wejście boczne nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, wymaga pokonania trzech schodów aby dostać się do pomieszczeń na parterze,
 • budynek posiada toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami, która znajduje się na parterze, po prawo od wejścia do wypożyczalni,
 • przed wejściem do budynku znajduje się parking,
 • przy podjeździe dla wózków znajduje się dzwonek do sygnalizacji przyzywowej umożliwiający wezwanie pracownika biblioteki (dostęp alternatywny) oraz tabliczka informująca o dostępie alternatywnym. Tabliczka spełnia normy dla osób z niepełnosprawnościami,
 • drzwi i przejścia między regałami dostosowane szerokością zapewniają dostęp dla wózków. Dzięki dużej przestrzeni manewrowej i szerokim ciągom komunikacyjnym istnieje możliwość swobodnego poruszania się,
 • stanowisko obsługi bibliotecznej znajduje się na parterze,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Utrudnienia:

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • brak schodołazu lub dźwigów osobowych,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.