Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Kałuszynie

Dostępność cyfrowa

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekakaluszyn.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2001-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Biblioteki
 • brak tekstów alternatywnych do grafik i zdjęć

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek bez grafiki, tła.
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter dla całego szablonu strony
 • mapa strony
 • zdjęcia i grafiki w części są opisane tekstem alternatywnym
 • kolor tła i czcionki spełnia określone kryteria

Strona nie posiada:

 • możliwości powiększenia wielkości liter w treści artykułów na stronie
 • możliwości przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
 • możliwości używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • nie jest możliwe poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury.

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających WAVE oraz na podstawie samooceny.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-16

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Andrzejkiewicz.
 • E-mail: biblioteka@bibliotekakaluszyn.pl
 • Telefon: 25 757 60 85

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie
 • Adres: Biblioteka Publiczna w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul Warszawska 39
 • E-mail: biblioteka@bibliotekakaluszyn.pl
 • Telefon: 25 757 60 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Biblioteki Publicznej w Kałuszynie przy ulicy Warszawskiej 39 częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • budynek Biblioteki ma dwie kondygnacje, nie posiada dźwigów osobowych.
 • do budynku prowadzą dwa wejścia przystosowane szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla wózków inwalidzkich
 • wejście główne wyposażone w podjazd i poręcze na dwóch wysokościach
 • wejście boczne nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, wymaga pokonania trzech schodów aby dostać się do pomieszczeń na parterze
 • budynek posiada toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami, która znajduje się na parterze, po prawo od wejścia do wypożyczalni
 • przed wejściem do budynku znajduje się parking
 • przy podjeździe dla wózków znajduje się dzwonek do sygnalizacji przyzywowej umożliwiający wezwanie pracownika biblioteki (dostęp alternatywny)
 • drzwi i przejścia między regałami dostosowane szerokością zapewniają dostęp dla wózków. Dzięki dużej przestrzeni manewrowej i szerokim ciągom komunikacyjnym istnieje możliwość swobodnego poruszania się
 • stanowisko obsługi bibliotecznej znajduje się na parterze
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Utrudnienia:

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
 • brak schodołazu lub dźwigów osobowych
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.