Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych – „RODO” podajemy treść Klauzuli informacyjnej, z którą prosimy się zapoznać:

Klauzula informacyjna dla użytkowników Biblioteki Publicznej w Kałuszynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr 119, s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Kałuszynie,
 2. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@bibliotekakaluszyn.pl,
 3. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Biblioteki. Odmowa podania danych i okazania dowodu tożsamości może skutkować odmową realizacji usługi. Prawidłowe wypełnienie i podpisanie zobowiązania jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podczas korzystania z usług bibliotecznych Biblioteki Publicznej w Kałuszynie,
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 5. dostęp do nich będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 6. dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest niezbędne do celów, dla których są przetwarzane,
 7. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania w przypadku nieścisłości,
 8. po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie i zażądać ich usunięcia,
 9. warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym,
 10. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż ich przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ich ochronie,
 11. podczas wydarzeń, których organizatorem jest Biblioteka Publiczna w Kałuszynie organizator będzie utrwalać przebieg niektórych elementów wydarzenia w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w wydarzeniu. Wchodząc na teren wydarzenia, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu wymienionych wyżej przepisów. Jak również wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku na stronie internetowej Biblioteki, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych,
 12. nieznajomość powyższych zasad i ogólnych warunków korzystania z usług Biblioteki Publicznej w Kałuszynie nie stanowi okoliczności, na które można się powoływać w celu usprawiedliwienia korzystania z usług Biblioteki w sposób inny, niż stanowią w/w zasady i obowiązujące regulaminy. Nie stanowi to również podstawy do wniesienia skargi.